Projektoversigt

Her kan I læse om projekter, der har fået støtte fra GLOBUS-puljen.

edit_EHB7862

Igangværende projekter

Klik på bevillingshaveren og læs mere om deres projekt

Titel: Folkemøder & faglige fællesskaber for Verdensmålene, Kenya-Danmark

Type: Uddannelsesudveksling

Bevillingshaver: 2030beyond

Bevilling: 899.785 DKK

Land: Kenya

Projektperiode: 2022-2024

Partnere i Danmark: FGU Hovedstaden, FGU Midt og Østsjælland, Hotel og Restaurantskolen, nOmy Group Aps.

Partnere i Syd: Kenya Utalii College

Resume af projektet: Formålet er engagement af elever fra erhvervsskoler og FGUer i faglig bæredygtighed og udviklingssamarbejde med afsæt i Verdensmålene og princippet om Leave No One
Behind. Disse elementer integreres i uddannelserne i form af træning i Danmark på tværs af skoler, 12 dages udveksling i Kenya, online workshops med alle skoler før og efter, samt formidling af den nye viden til skolernes øvrige elever. I Kenya trænes eleverne på regionens største kokkeskole, hvor de på tværs af kulturer udvikler løsninger på fremtidens mad og kommunikation herom. Ejerskabet og engagementet styrkes, når eleverne på det kenyanske Folkemøde formidler deres nye viden og faglige løsninger i demokratisk dialog med erhvervslivet, politikere og særligt de unge gæster.

Verdensmål i projektet: Projektet forholder sig til enkelte Verdensmål og delmål, særligt SDG 2 og alle dets delmål, som vil blive omdrejningspunktet for læring i workshops og diskusssioner om fagets impact på verdensmålene og mulighederne for at påvirke målopfyldelsen gennem arbejdet med fødevarer og ernæring. SDG 4 og særligt 4.7 addresseres ved at indarbejde Verdensmålene i et fag, som typisk ikke indeholder dette element og rammer elever som ellers ikke eksponeres for denne dagsorden. Herigennem addresseres også det grundlæggende princip om Leave No One Behind. Desuden addresseres SDG 12, særligt 12.2, 12.2, 12.5, 12.8, samt SDG 13, idet fødevareproduktionen i høj grad influerer på klimaforandringer. SDG 1, 5, 10 er endvidere centrale for projektet, som gennem eksponering af eleverne for udviklingssamarbejde og et særligt fokus på lige muligheder og fattigdomsbekæmpelse giver eleverne større forståelse for betydningen af udviklingssamarbejde for at nå Verdensmålene. Princippet om Do No Harm er en central del af formidlingen af dilemmaer som fx lokalt råvareforbrug vs. mindre eksport af grøntsager for et land som Kenya. Dialog om disse udfordringer er central for vejen til at opnå alle mål. Endelig er projektet et helt konkret eksempel på SDG 17, særligt 17.6 og 17.8 om fremme af innovation og 17.17 om tilskyndelse af effektive partnerskaber.

Læs mere om projektet

Titel: LECSA – Exchange and Recycling

Type: Cirkulært og uddannelsesudveksling

Bevillingshaver: Denmark-Lesotho Network

Bevilling: 197.201 DKK

Land: Lesotho

Projektperiode: 2022-2023

Partnere i Danmark: Sosu-Syd, Åbenrå

Partnere i Syd: Scott Hospital, Lesotho og Lesotho Evangelical Church of Southern Africa

Resume af projektet:

UDVEKSLING:

Formål: At unge i Danmark får bedre indblik i forholdene i et u-land (Lesotho), Målgruppe: Unge under uddannelse til SSA. (Åbenrå, Sønderborg og Tønder), Aktiviteter: Udsendelse/uddannelsespraktik til Lesotho. (Scott College of Nursing), Engagementsindsats: Oplysning i DK om Lesotho

GENBRUG:

Formål: At velfungerende hospitalsudstyr og computere anvendes i Lesotho, Målgruppe: I Lesotho 2 hospitaler, 1 klinik og 1 skole – sidstnævnte computere, Aktiviteter: Indsamling i DK, forsendelse og fordeling og instruktion i Lesotho, Engagementsindsats: Oplysning i DK om Lesotho

Verdensmål i projektet: Projekter bidrager til følgende Verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Titel: Ung, Urban, Engageret

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Dreamtown

Bevilling: 899.352 DKK

Land: Uganda

Projektperiode: 2022-2024

Partnere i Danmark: Københavns VUC (KVUC)

Partnere i Syd: Network for Active Citizens (NAC)

Resume af projektet: Indsatsen baserer sig på et unikt partnerskab mellem den danske NGO Dreamtown, Københavns VUC (KVUC) og den ugandiske organisation, Network for Active Citizens (NAC). Målet med indsatsen er at skabe handlemod, solidaritet og inspiration blandt danske og ugandiske unge gennem globalt udviklingssamarbejde. Igennem indsatsen vil der blive skabt et direkte link mellem unge elever fra KVUC og unge urbane aktivister fra Kampalas ghettoer igennem uddannelsesudvekslinger i Kampala og København. Sammen vil disse unge samskabe nytænkende projekter der bidrager til FNs verdensmål, med et eksplicit fokus på bæredygtige byer. Udover uddannelsesudvekslinger vil der blive faciliteret en række spændende engagementsaktiviteter der inkluderer et uddannelsesforløb for danske unge i globalt udviklingssamarbejde, samt deltagelse i en Verdensmålfestival på KVUC.

Verdensmål i projektet: Projektet sætter et særligt fokus på FNs Verdensmål 11, der omhandler bæredygtige byer og lokalsamfund. Et fokus på byer er en
stærk indgang til at engagere de studerende på KVUC, idet mange blandt denne målgruppe selv bor i udsatte boligområder i Københavnsområdet. Dette styrker relevansen af projektets tema. Derudover er KVUC forankret i byen og bruger den aktivt, som en integreret del af undervisningen. Derudover er indsatsen med til at styrke NACs og KVUCs arbejde for at opnå Verdensmål 4: omkring Kvalitetsuddannelse med fokus på at styrke  unges viden om, og færdigheder i, at fremme bæredygtig udvikling. Endelig har indsatsen et eksplicit fokus på Verdensmål 13, da mange af de innovative projektideer de unge vil arbejde med i Uganda omhandler klimaforandringer.

Læs mere om projektet her

Titel: Flying Stars Amputees på græs

Type: Cirkulær og uddannelsesudveksling

Bevillingshaver: FANT – Football for A New Tomorrow

Bevilling: 725.428 DKK

Land: Sierra Leone

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Danmark: FGU Østjylland

Partnere i Syd: Flying Stars Amputees (FSA)

Resume af projektet: Formålet med projektet er at styrke den interne kapacitet i FSA, så de har forbedret deres muligheder for at få en stemme i Sierra Leone og deltage i beslutningsprocesser og dermed være med til at forbedre livsvilkår for mennesker med handicap i Sierra Leone. Dertil er formålet ligeledes at engagere FGU-elever i denne proces. Projektet fokuserer på mennesker i Sierra Leone, som lever med et handicap. Disse mennesker betragtes generelt som andenrangsborgere i Sierra Leone, men med mod, styrke og humor forsøger FSA at ændre på dette syn. Projektets aktivitet består i at 10 elever fra FGU Østjyllands logistiklinje forestår afsendelsen af en del af en brugt kunstgræsbane til Freetown, Sierra Leone og herefter sammen med lokale kræfter anlægger banen på stranden, hvor Flying Stars træner og spiller kampe.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til følgende Verdensmål: Verdensmål 3: Sundhed og trivsel, Verdensmål  10: Mindre ulighed, Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner samt Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Titel: Craftsman for a better world

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Bevilling: 898.800 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Syd: Hughes Motors Limited, Arusha; TPC Limited, Kilimanjaro; Lon Agro LTD, Arusha; Simba Farm, Tanzania

Resume af projektet: Formålet med nærværende projekt er først og fremmest at sætte fokus på Nord-Syd samarbejdet. Uddannelsesudvekslingen tilbyder de danske elever/lærlinge muligheden for at lære fra sig, hvilket giver en unik indsigt i såvel det pågældende fagområde, som de større kulturelle forskelle verdensdelene imellem. Målgruppen for engagementsindsatsen er såvel elever på andre institutioner, som kunne inspireres til at deltage i lignende indsatser, og interessenter generelt, som søger større indsigt i samarbejde med tredjelande og FN's verdensmål. Foruden de planlagte aktiviteter i Tanzania, hvor lærlinge skal prøve kræfter med et ophold i den tredje verden, så følger en større indsats for at skabe kendskab blandt et væld af aktører til en netop denne slags indsatser.

Verdensmål i projektet: Vi vil deltage i denne indsats med udgangspunkt i FN's verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse og 17: Partnerskaber for handling (særligt 17.6).

Mål 4: Som et højt udviklet land er Danmark medansvarlig for at udbrede teknologiske og praktiske færdigheder til områder i verden, hvor adgangen til disse er begrænset. Med elever/lærlinge uddannet på højeste niveau inden for Entreprenør- og Landbrugsmaskinuddannelsen står Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i en unik position til at udbrede kompetencer og viden inden for netop landbrugsområdet til lokale i lande, hvor afhængigheden af færdigheder inden for især landbrug er af livsnødvendig karakter. Kvalitetsuddannelse er et nøgleområde i forhold til at sikre, at befolkningen i det Globale Syd opnår nødvendige færdigheder inden for eksempelvis landbrug generelt og bæredygtigt landbrug specifikt. I Danmark har vi et enormt højt uddannelsesniveau, og de danske elever besidder færdigheder på så højt et niveau, at de kan tilbyde lokale i det Globale Syd uvurderlig indsigt i færdigheder inden for eksempelvis reparation og vedligholdese af landbrugsmaskiner. HEG vil blandt andet gennem projektet lægge vægt på, at de lokale virksomheder skal teame en lokal lærling op med en dansk, hvis muligt, for på denne måde positivt at påvirke en kulturændring, hvor der i højere grad lægges vægt på uddannelsesaspektet i de tanzaniske virksomheder. HEG vil bidrage til den lokale bæredygtige udvikling jævnfør følgende citat fra verdensmålets indhold: ”Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling”.

Mål 17, særligt 17.6: Gennem nærværende projekt yder HEG sit bidrag til at styrke Nord-Syd samarbejdet, ved blandt andet at bidrage til, at øget adgangen til videnskab, teknologi og innovation, og samtidig øge vidensdelingen mellem de involverede parter. Den efterfølgende udbredelse om projektet bidrager ligeledes til, at andre lignende aktører kan blive inspireret til at deltage i lignende projekter og initiativer. Helt konkret vil HEG igennem engagementsindsatserne sikre, at de elever der har været udsendt får et konkret forhold til FN’s verdensmål, og igennem en erhvervsuddannelse får muligheden for at bidrage til disse. Udbredelsen af teknologi og innovation kan bidrage til, at tanzaniske virksomheder kan optimere deres processer, og på den måde skabe økonomisk overskud. HEG’s elever vil opdage en udpræget forskel mellem hjemlige og lokale forhold når det kommer til teknologi, og det vil tilbyde disse en indsigt i problemløsning og tilpasning på højt niveau. Erfaringer som disse er oplagte at videreformidle gennem efterfølgende engagementsindsatser, således at viden om forholdene i tredjelande udbredes videst muligt. Kan det skabe en interesse for FN’s verdensmål og erhvervsuddannelserne, så er det hele indsatsen værd.

Læs mere om projektet her.

Titel: Exchanging knowledge between Denmark and Tanzania

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Ikast-Brande Gymnasium

Bevilling: 198.314 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2023

Partnere i Syd: HOPAC Heaven of Peace

Resume af projektet: With this student exchange program, Haven of Peace Academy (HOPAC) in Tanzania and Ikast-Brande Gymnasium (IBG) in Denmark, will collaborate to engage students from both schools in the UN’s sustainable development goals. The exchange program will focus specifically on Goal no. 4: Quality Education, Goal no. 11: Sustainable Cities and Communities and Goal no. 12: Ensure sustainable consumption and production patterns. The project's primary target group is ten students and two teachers from each of our schools, that will participate in the exchange program. The secondary target group will be all the other students at our schools that hopefully will be inspired and engaged when hearing presentations and talks from the students that travelled. The purpose of the project is to shape, mature and inspire our students to be active global citizens.

Verdensmål i projektet: The UN Global Goals serves as the foundation for our exchange program and goal no. 4, 11 and 12 will be the pillars on which we will build our program.

Læs mere om projektet

Titel: Faglighed som brobygger til engagement i verdensmålene

Type: Cirkulært og uddannelsesudveksling

Bevillingshaver: : Ingeniører Uden Grænser

Bevilling: 898.465 DKK

Lande: Sierra Leone og  Zimbabwe

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Syddansk Universitet (SDU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Ingeniørservice A/S (DIS), Ocean Plastic Forum (OPF), Carl Ras A/S og Regionernes Genbrug

Partnere i Syd: Social Development EnterpriceSierra Leone(SEND), World Hope International(WHI SL)-Sierra Leone, Water4Ever (W4E) - Sierra Leone, Green Scenery - Sierra Leone, Finic Industries - Sierra Leone, Eastern Polytechnical University - Sierra Leone, National University of Science and Technology (NUST), Zimbabwe

Resume af projektet: Ingeniører Uden Grænser (IUG), Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ønsker at engagere danske universitetsstuderende og øge deres kendskab til dansk udviklingssamarbejde og Verdensmålene gennem uddannelsesudveksling og cirkulære projekter. Projektet indeholder 3 hovedelementer, der har til formål at skabe engagement blandt danske STEM-studerende om verdensmålene gennem I.) faglige undervisningsforløb i dansk regi på universiteter, II.) via uddannelsesudveksling og III.) via donation af udstyr til at støtte den grønne omstilling i dansk udviklingsbistand gennem cirkulære projekter. Derudover vil danske virksomheder stille deres faglige viden til rådighed - både til gavn for de studerende i praktik og med know how til de lokale partnere i det Globale Syd (NGO’er og socialøkonomiske virksomheder).

Verdensmål i projektet: Overordnet set bidrager projektet til opfyldelsen af følgende Verdensmål: SDG 1 – Indsatser med henblik på at nedbringe fattigdom. SDG 6 – Styrkelse af vandforholdene gennem etablering af vandværk. SDG 7 – Fremme bæredygtig energi gennem opsætning af solceller. SDG 12 – Styrkelse af cirkulær økonomi. SDG 13 – Promovering af ingeniørfaglighed ind i den grønne omstilling. SDG 14 – Opsamling og genanvendelse af plastic fra verdenshavene. SDG 17 – Styrkelse af partnerskaber gennem faglighed og udveksling af faglig viden

Titel: Change Your World

Type: Udvekslingprojekt

Bevillingshaver: International Aid Services

Bevilling: 703.545 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2022-2025

Partnere i Danmark: Mariager Højskole

Partnere i Syd: Singida Town Center Church (STCC), Singida, Tanzania

Resume af projektet: Projektets formål er at uddanne unge forandringsagenter ifm. Verdensmål 4, 5 og 17. Højskole-elever opnår viden om dansk udviklingssamarbejde og Verdensmål på valgfaget ‘Change Your World’, hvor studieture til Tanzania også finder sted. Med udgangspunkt i mødet med unge tanzanianere faciliterer de som Globale Historiefortællere workshops for både efter- og højskoleelever. Oplæg, spil, dialog og medieproduktioner skaber indsigt og grobund for forståelse for globale unges rolle som forandringsagenter ifm. Verdensmål 4, 5 og 17. En større indsats på de social medier med interviews/reportage skabt af danske og tanzanianske unge sammen rækker ud til og engagerer en større målgruppe af danske unge.

Verdensmål i projektet: Our aim with the project is to put spotlight on youth as agents of change in relation to Sustainable Development Goals, SDG 4 – Quality Education, SDG 5 – Gender Equality and SDG 17 – Partnerships for the Goals.

Titel: Kompetenceudvikling og hospitalsudstyr i Danmark og Etiopien

Type: Cirkulært og udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Khayr Foundation

Bevilling: 751.675 DKK

Land: Etiopien

Projektperiode: 2022-2024

Partnere i Danmark: Engineering World Health (EWH) DTU

Partnere i Syd: Karama Charity Foundation, Werder General Hospital og New Werder Hospital

Resume af projektet: Khayr Foundation og studerende fra EWH-DTU indsamler og sender containere med brugt renoveret hospitalsudstyr og generatorer, inklusiv forbrugsvarer og reservedele, til udvalgte hospitaler i Dollo Zone, Etiopien, hvor det installeres af EWH-DTU. Udvalgt hospitalspersonale fra Dollos hospitaler undervises i installation, brug, vedligehold og reparation af udstyret på Werder Hospital. Inden indsamling besøger EWH-DTU hospitalerne for at vurdere deres behov, kapacitet og hvor udstyret skal installeres. I løbet af projektet tager EWH og Khayr Foundation til forelæsninger og åbent hus dage på forskellige kurser og studieretninger, hvor DTU og KU-studerende engageres i Verdensmålene og udviklingsarbejde gennem deres aktive deltagelse i problemløsning, undersøgelse af casestudy, forslag til projektidéer og samarbejder, samt ved brug af vores projekt og samarbejde med forskellige aktører.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til: Verdensmål 3. Sundhed og trivsel ved at forbedre sundheden og trivslen for folk i Dollo, Somali Region, idet det donerede udstyr vil forbedre den service
hospitalerne tilbyder, samt redde liv. Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse - ved at EWH-DTU dygtiggører og forbedrer det uddannede hospitalspersonales kompetencer, idet de oplæres i installation, brug, vedligehold og reparation af hospitalsudstyr. Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion ved at genanvende og renovere brugt hospitalsudstyr og derved undgå ressourcespild. Når det ikke længere kan fungerer udtages de reservedele, der kan bruges og resten destrueres forsvarligt af Sundhedsministeriet.

Titel: Lærlingeengagement i udviklingsarbejdet

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Mercantec

Bevilling: 559.428 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2022-2025

Partnere i Danmark: Dansk Metal

Resume af projektet: Det beskrevne projekt rummer 4 elementer: 1) forundersøgelse, etablering af partnersamarbejde med Syd partner, 2) Etablering af samarbejde med dansk partner (Dansk Metal) 3) Udveksling af elever til en eller flere partnere i Syd. 4) Engagementsindsats.  Ad 1: Her påtænkes at sende 3 repræsentanter fra skolen til Tanzania for at møde med potentielle samarbejdspartnere i form af virksomheder i Tanzania – rammer og forventninger for de kommende ophold aftales, ligesom sikkerhed, arbejdsopgaver og forventninger til samarbejdet afstemmes. Ad 2: Her skal vi have aftalt hvilken rolle vores danske partner - Dansk Metal - mere præcist skal spille. Men der er allerede planer om at DM gennem deres store netværk af lokalafdelinger samt medieplatform kan medvirke til at forstærke engagementsindsatsen. Ad. 3) Her påtænkes at sende op til 6 elever på udveksling (3X2) – I første omgang taler vi om smedeelever, som gennem et ophold kan få afprøvet deres faglighed under andre forhold end de danske og på den måde både få personlig og faglig udvikling og samtidig bidrage til lokalsamfundet hos Sydpartneren. Mercantec er i forvejen Verdensmålsskole og projektet vil i høj grad bidrage til at give de kørende aktiviteter et nyt og spændende perspektiv – og måske nå målgrupper som ikke normalt vil have kendskab eller interesse for udviklingssamarbejder. Ad. 4. Engagementsindsatsen vil bestå af en række forskellige aktiviteter (elevforedrag ved morgensamlinger, "happenings" i kantinen) dels på skolen i forhold til nuværende og kommende elever dels i samarbejde med Dansk Metal og deres netværk samt Viborg Kommune og bibliotekerne for grundskolelever og deres forældre og ikke mindst grundskolens lærere.

Verdensmål i projektet: Projektet forholder sig til en række af FN's Verdensmål: Mål 1: Afskaf fattigdom - ved at bidrage til reparation, vedligehold af udstyr samt opbygning af konstruktioner kan opholdet bidrage til at sikre at maskineri fortsat kan anvendes til produktionsformål. Mål 3: Sundhed og trivsel - ved at bidrage med den viden vores lærlinge har om et sikkert og sundt arbejdsmiljø vil et ophold også kunne bidrage til at fremme viden om et sikrere arbejdsmiljø. Mål 4: Kvalitetsuddannelse til alle - ved at deltage i et udlandsophold med fagligt sigte bidrage i væsentlig grad til at videregive relevante tekniske færdigheder og kompetencer samt kompetencer og færdigheder inden for bæredygtighed og arbejde for større lighed til uddannelse for alle - fremme af ikke-voldelig kultur og fremme af kulturel mangfoldighed. Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund: Gennem lærlingenes faglighed kan de bistå med f.eks. af bygge bæredygtige bygninger med anvendelse af lokale ressourcer.

Titel: Sport for good

Type: Cirkulært

Bevillingshaver: Skovby sportsklub

Bevilling: 605.513 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2022-2025

Partnere i Danmark: Skovbyskolen

Partnere i Syd: Zan Education and Sport Initiative (ZESI)

Resume af projektet: The initiative plan is to use local schools on Zanzibar to educate stakeholders in democratic values, organizational development, and benefits of physical education. We believe that this can affect the sports environments and create strong and healthy sports education in the school system. We (ZESI and us) wish to
use sport as a tool for activating the civil society on Zanzibar, to inspire them to work toward a more sustainable future, with focus on education relevant to the global goals. The end goal is creating positive environments in sports for both children and adults inside and outside the school system. The project will be used as an educational platform to engage and educate Danish elementary school students in Skovby Scholl, on life in Zanzibar. The educational aspect in Skovby Scholl will be a part of a theme that focuses on the SDGs.

Verdensmål i projektet: In this project we are focusing on SDG’s number 3: Good health and well-beeing, 4: Quality Education, 16: Peace, Justice and Strong institutions, and 17: Partnerships for Global Goals.

Projektets titel: Solcelleprojektet

Type: Cirkulært og uddannelsesudveksling

Bevillingshaver: TES Skolen i Afrika

Bevilling: 286.691 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2023

Partnere i Danmark: Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten

Partnere i Syd: Moshi Tecnical Secondary School, Tanzania Empowerment of community Initiatives (ECOI)og Vijiji Foundation

Resume af projektet: Projektets formål er at engagere lærlinge fra den tekniske skole i Danmark i udviklingssamarbejde. Det skal ske gennem et projekt, hvor den tekniske skole i Danmark samarbejder med en tilsvarende teknisk skole i Tanzania om installationen af et solcelleanlæg på en primary school. Projektets målgruppe er primært de danske lærlinge. De danske lærlinge vil blive undervist i kulturelle og sociale forhold i Tanzania inden deres studieophold, så de er bedst muligt klædt på til opholdet. Undervisningen vil ske i et samarbejde mellem TES Skolen i Afrika (TES) og de pågældende undervisere på den tekniske skole. Projektet vil desuden indeholde forsendelse af brugt skoleudstyr fra DK.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål: 1: afskaf fattigdom, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: bæredygtig energi, 13: Klimaindsats.

Titel: Projekt skolemøbler

Type: Cirkulært

Bevillingshaver: YaSally Charity Organisation

Bevilling: 124.774 DKK

Land: Gambia

Projektperiode: 2022-2023

Partnere i Danmark: Højby skole

Partnere i Syd: YaSally Charity Association

Resume af projektet: Formålet med projektet er at støtte skole- og sundhedsområdet samt yde hjælp til selvhjælpsprojekter, der underbygger dette. På skoleområdet faciliteter vi gode fysiske undervisningsforhold på en række skoler, og derved sikres, at der skabes de rigtige indlæringsforhold. Helt konkret indsamles der gode brugte skolemøbler og andet undervisningsudstyr. Vi har desuden stort fokus på at forbedre sundheden, øget samarbejdet lokalt og skabe bedre livsvilkår for de unge. Det hænger nøje sammen med vores støtte af skoleområdet og denne kombinationsstøtte kan vi konstatere fungerer fantastisk godt. Helt konkret har vi med meget stor succes etableret en fodboldturnering – Yasally Cup – for mange lokale landsbyer i området. Det er ikke kun en simpel fodboldturnering, som det ville være i Danmark, men derimod et meget vigtigt samlings- og referencepunkt for mange i distriktet, der styrker handelslivet, samværet og hjælpsomheden i befolkningen, og den fysiske og mentale sundhed og ikke mindst livskvaliteten og livslysten.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål: 1: Bekæmp fattigdom, 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse.

Titel: E@ducation - Food for the Future

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Hvalsø Skole

Bevilling: : 197.567 DKK

Land: Cambodia

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Danmark: : Folkekirkens Nødhjælp og Hvalsø Spisehus

Partnere i Syd: Sustainable Soil for Life Association (SSLA)

Resume af projektet: Hvalsø Skole opretter et helt nyt valgfag E@ducation - food for the future i 9. årgang.
Formålet med valgfaget er eleverne bliver bedre til at handle efter verdensmålene. Målgruppen er både eleverne fra valgfaget, men også andre elever fra skolen. Vi vil aktivt bruge både skolens lnstagram, Facebook og vores hjemmeside til at informere om og dokumentere projektet. Med udgangspunkt i verdensmål 2, 12 og 13, samt et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og SSLA i Cambodia, får eleverne bygget bro mellem Cambodia og Danmark, mens de samtidig opbygger en viden om, hvordan det er muligt at lave en mere bæredygtig fødevareproduktion. Vi vil både få besøg fra Cambodia og besøge Cambodia.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål: 2: Stop Sult, 12: Ansvarligt Forbrug, 13: Klima.

Titel: Giv en Hånd til Hanoi

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Frederiksborg Gymnasium & HF

Bevilling: 197.446 DKK

Land: Vietnam

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Danmark: Topas Travel

Partnere i Syd: Nguyen Tat Thanh Secondary & High School (NTT)

Resume af projektet: Projektet går på to ben, som torudsætter hinanden: Elevudveksling med vores partnerskole i Hanoi og indsamlingen Giv en Hånd til Hanoi. På udvekslingen får de danske henh. vietnamesiske elever og lærere mulighed for at sætte egen uddannelse og liv i perspektiv ved kulturmødet, og de stifter bekendtskab med landenes udviklingssamarbejde. Under udvekslingen besøger vi en landsbyskole i Sa Pa bjergene. Efter hjemkomst motiverer og engagerer de rejsende elever skolens øvrige elever til at bidrage til indsamlingen, hvis midler går til renovering af landsbyskolen. Indsamlingen og de forudgående engagementsaktiviteter giver alle danske elever indsigt i Vietnams
levekår og landets udvikling. Alle elever får derved mulighed for personligt og aktivt at engagere sig i arbejdet med FN’s verdensmål om reelt at gøre en forskel i denne verden. 

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål: 4: Kvalitetsuddannelse og delmålene 4.1, 4.5, 6.2, 12.5 og 12.8.

Titel: Internationalt samarbejde med Kenya

Type: Cirkulært og Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Skive College

Bevilling: 1.496.184 DKK

Land: Kenya

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Uddannelsescenter Holstebro (UCH)

Partnere i Syd: Nyandiwa Vocational Training Centre, Kenya

Resume af projektet: Formålet med projektet er at skabe fokus på samarbejde mellem Nord og Syd. Udvekslingen mellem Danmark og Kenya giver de danske elever mulighed for at lære fra sig, samtidigt med de opnår en unik indsigt i de pågældende fagområder. Engagementsindsatsens målgruppe er først og fremmest eleverne på de hold, der skal deltage i projektet på Skive College og UCH. Udover det, er det ambitionen at skabe interesse generelt på skolerne ved projektet, når der fortælles om projektet. På den måde skabes der større indsigt i FN’s verdensmål (4, 5, 6, 9 og 17) og samarbejde med tredje lande. Udover det faglige indhold ift. projektet, laves der en engagementsindsats for at skabe større kendskab blandt skolernes samarbejdspartnere.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål: 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene, 6: Rent vand og sanitet, 9: Industri, Innovation og Infrastruktur og 17: Partnerskaber for handling.

Titel: Videnskabsbaseret bæredygtighed i en global kontekst

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Rosborg Gymnasium & HF

Bevilling: 181.365 DKK

Land: Egypten

Projektperiode: 2023

Partnere i Syd: ACIC American School Kairo, Egypten

Resume af projektet: Formålet med udvekslingsprojektet er at øge forståelsen mellem studerende i det globale Nord og Syd og at få indsigt i de forskellige problemstillinger i de to lande med henblik på følgende: Klima og grøn energi, Bæredygtig plastproduktion, samt genbrug af plastproduktionen med inddragelse af borgerne. Det trefasede projekt startede i januar 2023. Vi søger økonomisk støtte til fase 2: Egyptiske studerende på besøg i Danmark.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager især til at opfylde følgende Verdensmål: 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 17: Partnerskaber for handling, men relaterer sig også til verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, og 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Titel: LIV - Lokale og Internationale Verdensmål

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: VUC Storstrøm

Bevilling: 1.356.273 DKK

Land: Sydafrika

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Syd: Stellenbosch University

Resume af projektet: Projektets formål er at øge engagement i globale udfordringer hos en målgruppe – kursister på VUC – der ikke traditionelt har stor interesse i eller handlekompetence inden for emnet. I samarbejde med Stellenbosch Universitetet i Sydafrika vil projektet udvikle lærings- og engagementsforløb, der skal sætte fokus på verdensmål 4, 12 og 13. Læringsforløbene vil tage udgangspunkt i lokale udfordringer, der har global bæredygtig betydning, ligesom det vil adressere uddannelses betydning for individuel og kollektiv ageren i en globaliseret verden. Projektet indeholder ud over et studiebesøg for to grupper kursister, en større engagementsindsats i form af et strategisk kommunikativt opfølgende arbejde med besøg på eks. uddannelsesmesser og folkemøder, intern kommunikation samt kampagner på sociale medier.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, 12: Ansvarligt forbrug og produktion og 13: Klimaindsats.

Titel: Kvalitetsundervisning - Aalborg Katedralskole og Delhi Public School, Gurgaon

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Aalborg Katedralskole

Bevilling: 128.686 DKK

Land: Indien

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Syd: Delhi Public School, Gurgaon, Indien

Resume af projektet: Projektets formål er at informere, inspirere og integrere danske og indiske unge i arbejdet med FN's verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse. Målgruppen er danske og indiske gymnasieelever, lærere og ledelser. Projektets aktiviteter omfatter, at eleverne besøger hinanden og hinandens skoler. I Indien skal vi besøge Delhi Public School, Gurgaon, som om eftermiddagen åbner deres skole og udnytter faciliteterne til at undervise børn og unge i området, som har begrænsede ressourcer for en meget lav og symbolsk pris (50-100 rupies pr. mdr.). Dermed får de fattigste i området også mulighed for skolegang. De indiske unge i samarbejdet kommer også til Danmark, hvor de deltager i arrangementer på gymnasiet og følger en hverdag på skolen. Før rejsen til Indien laver de danske elever en undersøgelse om sociale skillelinjer i Indien via interviews med de indiske unge.

Engagementsaktiviteter: Eleverne vil poste content på skolens sociale medier, mens de er i Indien, fortælle om projektet på skolens morgensamling og vil efterfølgende parvis tage ud på deres tidligere folke- og efterskoler og afholde foredrag om projektet.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.

Titel: FÆLLES OM VERDENSMÅLENE – elever fra ungdomsuddannelserne samarbejder virtuelt og live med unge i Bolivia og i Kenya

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Spor Media

Bevilling: 699.491 DKK

Land: Kenya og Bolivia

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Københavns Åbne Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium

Partnere i Syd: Nafsi Africa, Kenya, Teatro Trono, Bolivia

Resume af projektet: Med virtuelle studierejser og fysiske kulturbesøg samarbejder elever fra ungdomsuddannelser i Danmark og unge kulturaktivister fra Kenya og Bolivia om at forstå og formidle verdensmål, der berører unge i Nord og Syd. På studierejser, Global Stay Tours, mødes danske elever live, via computere og smartphones, med unge ’kulturguider’ i Kenya eller Bolivia. Eleverne introduceres til dagligdag og samfundsproblemer hvor guiderne bor, og sammen laver de formidlingsprodukter om det verdensmål, der er i fokus for ’rejsen’. De digitale rejser følges op af en to-måneders turné i Danmark med unge artister fra Nafsi Africa, der med workshops og en verdensmåls-forestilling bygger videre på de virtuelle kontakter og skaber yderligere interesse og engagement hos målgrupperne.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats.

Titel: Verdensmålene i Spil: Globalt engagement blandt unge danske pædagogstuderende

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: International Børnesolidaritet

Bevilling: 837.833 DKK

Land: Danmark og Bolivia

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Danmark: Københavns Professionshøjskole (Campus Carlsberg), VIA University College (Campus Holstebro), BUPL, FOA og Socialpædagogerne.

Partnere i Syd: Fundación Alalay og Chasqui

Resume af projektet: Projektets overordnede formål er at engagere i alt 3500 danske studerende på pædagoguddannelserne i København og Holstebro i FN’s Børnekonvention og Verdensmål 1, 4, 5, 10 og 16. Engagementsaktiviteterne er koncentreret omkring: 1) En uddannelsesudveksling i Danmark i efteråret 2023 mellem unge studerende og en delegation af stærke og socialt udsatte piger og unge kvinder fra Bolivia. I anledning af besøget vil der bl.a. afholdes en konference om børns rettigheder på Campus Carlsberg og International Dag på Campus Holstebro. Besøget efterfølges af 2) en studietur til Bolivia i foråret 2024, hvor danske pædagogstuderende fra Holstebro og København som en del af deres feltarbejde indgår i og formidler deres oplevelser hos to bolivianske partneres socialpædagogiske arbejde med at styrke udsatte børn og unge.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 1: Afskaf fattigdom, 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene, 10: Mindre ulighed, 16: Fred, Retfærdighed og stærke institutioner.

Titel: Climate Change empowerment

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Rysensteen Gymnasium

Bevilling: 377.451 DKK

Land: Uganda

Projektperiode: 12 måneder

Partnere i Danmark: Planbørnefonden og Grunnet film

Partnere i Syd: Kasubi Parents school og Planbørnefonden

Resume af projektet: Projektet vil skabe fælles engagement mellem danske og ugandiske unge i kampen mod klimaforandringerne i Det Global Syd (SDG 11) (SDG 13). Rysensteen gymnasium, Kasubi School, PlanBørnefonden og Grunnet-film er sammen om projektet. En gruppe af Rysensteen elever vil sammen med elever fra Kasubi School undersøge konsekvenser af klimaforandringerne i Kampala og omegn. Herefter tager de til Danmark og møder danske aktivister, erhvervsfolk og klimaforskere. På basis heraf, vil eleverne i tværnationale grupper udarbejde et klimaprojekt: Enten en forbrugskampagne, en beskrivelse af en klimapolitisk kampagne med fokus på Det Global Syd, eller en innovativ løsning på klima-mitigation i Kampala. Dokumentarist, Henrik Grunnet, vil sætte det hele sammen til en dokumentarfilm, med henblik på at blive vist på landsdækkende tv.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 13: Klimaindsats.

Titel: Genbrug til gavn for sundhed og trivsel blandt udsatte i Ukraine

Type: Cirkulært projekt

Bevillingshaver: Bevar Ukraine

Bevilling: 1.482.592 DKK

Land: Ukraine

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Michaelskolen

Partnere i Syd: International Association for Support of Ukraine (IASU)

Resume af projektet: Projektets hovedformål er at engagere en gruppe motiverede unge i et højaktuelt udviklingsarbejde mhp. at kvalificere gruppen som ambassadører for lignende projekter i fremtiden. Projektet er centreret omkring indsamling af inventar og medicinsk kvalitetsudstyr i Danmark mhp. genbrug på hospitaler og lægeklinikker i Ukraine. Målgruppen er elever i 10. klasse, som inddrages i tre nøgleområder af udviklingsarbejdet: 1. Donationer/indkøb, 2. Indsamling/forsendelse, 3. Formidling/SoMe. Der tilrettelægges undervisningsaktiviteter mhp. at understøtte den direkte involvering i det praktiske udviklingsarbejde. Med afsæt i projektets engagements-aktiviteter skabes en drejebog for fremtidige projekter med samme afsæt. Denne drejebog udvikles i samarbejde med målgruppen og efterprøves i relevant kontekst.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 3: Sundhed og trivsel og 12: Ansvarligt forbrug og produktion, herunder delmål 12.5.

Titel: Young agents for change

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Caritas Danmark (CDK)

Bevilling: 1.222.130 DKK

Land: Uganda

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Danmark: Niels Steensens Gymnasium og Grundskole(NSG) samt Bureauet HearHEAR

Partnere i Syd: Caritas Uganda(CU) og CIDI

Resume af projektet: Igennem en udveksling mellem unge i Danmark og Uganda vil projektet skabe rammerne for forskellige engagementsaktiviteter, som vil nå ud til millioner af mennesker i Uganda og udvalgte målgrupper i Danmark. En 9. klasse fra NSG vil besøge CDK's partnere i Uganda, CU og CIDI, som engagerer unge i advocacy og udviklingsarbejde. Sammen skal de unge fra Uganda og Danmark udvikle engagementsaktiviteter med et særligt fokus på klimaindsatser og bæredygtig udvikling. En af aktiviteterne vil være produktion af radioprogrammer og podcasts, som vil blive udsendt i både Uganda og Danmark, og hvori deltagerne selv formidler projektets budskaber. De danske elever vil derudover holde mindst 40 engagementsskabende oplæg på uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 13: Klimaindsats og 15: Livet på land.

Titel: ”Verdens Vildeste Værksted”

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: ZBC - Zealand Business College

Bevilling: 1.221.301 DKK

Land: Kenya

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Ree Park Safari, Journalist Felix Smith og Fotograf Thomas Jessen

Partnere i Syd: Karen Blixen Camp Trust, Karen Blixen Coffee Garden. Karen Road No. 336, Karen, Nairobi. Kenya ( herefter KBCT). Career Training Centre Limited (herefter kaldet CTC).

Resume af projektet: Formålet med projektet "Verdens Vildeste Værksted” er at skabe en god base i Kenya, hvor unge danske automekanikere kan komme i praktik under trygge rammer på et fagligt velfunderet og velorganiseret autoværksted, der samtidigt giver unge lokale i Masai Mara i Kenya et tilbud om uddannelse. Aktiviteterne består af udvikling af en kvalitetsuddannelse tilpasset de lokale behov samt udveksling, hvor danske unge elever sendes i praktik hos KBCT i Masai Mara. De får, ud over det faglige og kulturelle udbytte, kendskab til, hvordan uddannelse er en vigtig vej til udvikling af det lokale samfund i Kenya. De danske elevers personlige udbytte af opholdet formidles til andre unge under uddannelse for at stimulere interessen for deltagelse i udviklingsarbejde i det Globale Syd.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og 17: Partnerskaber for handling.

Titel: Aalborghus - God Bura Green Growth

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Aalborghus Gymnasium

Bevilling: 1.468.761 DKK

Land: Kenya

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Aalborghus-God Bura venskabsforening, Seniorer uden grænser /Growing Trees Network, AAU Institut for Byggeri, By og Miljø og Virksomheder og institutioner, der illustrerer hvordan der i Danmark arbejdes med bæredygtighed og FN’s verdensmål f.eks. Aalborg Renovation, Aalborg Portland, lokal højskole, Nordsømuseet, Økologisk landbrug, Andelsmejeri

Partnere i Syd: God Bura Secondary School (GBSS), Homa Bay County, God Bura Community, God Bura former student organisation, Green Angelican Movement, Nyanza, Dan Church Aid, Nairobi og Kenya Forest Service.

Resume af projektet: Formålet er at engagere 2 mindre grupper af elever på Aalborghus Gymnasium i et udvekslingsprojekt med samarbejdsskole i Kenya. Grupperne deltager i en udvekslingsrejse til Kenya hvor fokus er plastindsamling og –genanvendelse samt træplantning. Eleverne bliver gennem undervisningsaktiviteter klædt på til at oplyse om miljøproblemer i forbindelse med plasthåndtering og fordele ved træplantning. Med fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål afholdes 2 temadage (herefter kaldet for folkemøder) for hele elevgruppen på Aalborghus med aktiv deltagelse af besøgsgruppe fra GBSS. Det forsøges at inddrage alle skolens fag i folkemøderne hvorved en lang række at FN’s verdensmål komme i spil. I Kenya er målgrupperne alle elever på GBSS og det omgivende lokalsamfund.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 2: Stop sult, 6: Rent vand og sanitet, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 14: Livet i havet, 15: Livet på land.

Titel: Medicinsk Udstyr og Uddannelsesudveksling til Tanzania

Type: Cirkulært og Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Studentermedicinsk Forening for Infektions- og Tropemedicin

Bevilling: 329.189 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2023-2024

Partnere i Danmark: Engineering World Health DTU (EWH-DTU) er medansøger samt samarbejdspartner. Habari Tanzania (v. Jørn Møller). Aarhus Universitet. Per Kallestrup (Institut for Folkesundhed og Almen Medicin). Christian Wejse (Institut for Klinisk Medicin og Infektionsmedicin).

Partnere i Syd: Mbulu Town Council Hospital, Tanzania - Marc Lusinge, Geofrey Daudi. Babati District Council Hospital, Tanzania - Elizabeth Chang'endo. Habari Tanzania, Tanzania - Jørn Møller og Biffa Baran Sulle.

Resume af projektet: Projektets formål er at klargøre, afsende og modtage en container med brugt, renoveret og funktionelt hospitalsudstyr fra Danmark til to af SMITs samarbejdshospitaler i hhv. Mbulu og Babati, Tanzania. Projektets formål er desuden udveksling og kompetenceudvikling hos danske medicin- og ingeniørstuderende. Initiativtagere til projektet er SMIT (Studentermedicinsk Forening for Infektions- og Tropemedicin), og målgruppen er danske studerende samt personale og patienter på de to nævnte hospitaler. Projektet kommer til at øge kvalitet og sikkerhed af diagnostik og behandling samt skabe bedre læringsmiljø. Derudover kommer projektet forhåbentlig til at øge engagementet i global ulighed i sundhed og trivsel (verdensmål 3) samt globale partnerskaber (verdensmål 17) blandt medicin- og ingeniørstuderende i Aarhus og København gennem aktiviteter som workshops, oplæg og oplysning gennem sociale medier.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 3: Sundhed og trivsel og 17: Partnerskaber for handling.

Titel: Future Environment Engineers for clean drinking water in Uganda (FEEDU)

Type: Cirkulært og Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Aalborg Universitet - Institut for Byggeri, by og miljø

Bevilling: 588.132 DKK

Land: Uganda

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Syd: Muni University, Arua district, Uganda

Resume af projektet: Projektet har til formål at øge bevidstheden om udfordringerne i forbindelse med adgangen til rent drikkevand i Uganda blandt fremtidige vand- og miljøingeniører. Gennem professionelle workshops og  arrangementer vil studerende fra Danmark og Uganda samarbejde om at fokusere direkte på verdensmål nr. 6 – adgang til rent drikke vand og sanitet og indirekte på Mål nr. 4: Uddannelseskvalitet. Projektet indeholder tre elementer: 1) professionelle workshops i Uganda og Danmark for studerende fra begge lande; 2) opbygning af Muni Universitys anlæg til drikkevandsanalyse ved at donere og købe nødvendigt udstyr; 3) særlige engagementsarrangementer i DK for studerende om reelle problemer i Uganda relateret til klimaændringer og drikkevandshåndtering.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse og 6: Rent vand og sanitet.

Titel: Udvikling af bevidstheden omkring oprindelige folks rettigheder blandt studerende på danske universiteter

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: IWGIA

Bevilling: 1.066.036 DKK

Land: Kenya og Tanzania

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: CBS (Copenhagen Business School)

Potentielle samarbejdspartnere: Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Partnere i Syd: Kenya: OPDP og Tanzania: PAICODEO

Resume af projektet: Projektet har til formål at engagere studerende fra danske universiteter i spørgsmål relateret til oprindelige folks rettigheder, hvilket giver dem et perspektiv, der ikke behandles i traditionelle læseplaner i Danmark. Projektet vil tilbyde en uges kursus for op til 35 studerende om emner som internationale mekanismer, jord rettigheder og menneskerettighedsforkæmpere. Projektet vil også foreslå praktikophold for op til 8 danske studerende med IWGIA’s partnerorganisationer for at opleve realiteterne bag teorierne og komme tæt på de problemstillinger, der behandles i forløbet. Under deres praktikophold skal eleverne producere audiovisuelt materiale for at engagere andre elever i Danmark med refleksioner over verdensmålene 1, 4, 10, 15 og 16.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 1: Afskaf fattigdom, 4: Kvalitetsuddannelse, 10: Mindre ulighed, 15: Livet på land og 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Titel: Generation Body Rights

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Sex og Samfund

Bevilling: 1.161.008 DKK

Land: Uganda

Projektperiode: 2023-2025

Partnere i Danmark: Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole (KP). YOUNG, FN Byens Skoletjeneste.

Potentielle samarbejdspartnere: Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon eller Læreruddannelsen, VIA University College.

Partnere i Syd: Reach A Hand Uganda (RAHU)

Resume af projektet: Med udgangspunkt i emner inden for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR) er projektets formål at få danske unge engagerede i unge fra Uganda, der arbejder med at skabe seksualundervisning under vanskelige kår. Den primære målgruppe for projektet er 10 danske lærerstuderende, der via en udvekslingstur til Uganda møder unge og undervisere, der arbejder med SRSR. Aktiviteterne består bl.a. i udvekslingsbesøg, sparring og case- og dataindsamling mm. Efter hjemkomst får de studerende bragt deres didaktiske faglighed i spil i form af at tilrettelægge undervisningstilbud, der skal engagere andre lærerstuderende og udskolingselever i Ugandas unges udfordringer samt i de udvalgte verdensmål (3,4 og 5) og dansk udviklingsarbejde. Projektet er et samarbejde mellem Sex & Samfund, Reach A Hand Uganda, Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole og FN Byens Skoletjeneste.

Verdensmål i projektet: Projektet bidrager til at opfylde følgende Verdensmål 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene.

Titel: Skoleliv i Nepal

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Københavns Professionshøjskole KP, Institut for Læreruddannelse.

Bevilling: 559.496 DKK

Land: Nepal

Projektperiode: September 2023 - Juni 2025

Partnere i Syd: Soiya Women’s Independent Organisation

Resume af projektet: KP og Skoleliv i Nepal vil gøre 12 danske lærerstuderende til kompetente formidlere af FN's verdensmål med fokus på SDG 4 og SDG 10. De studerende skal sammen med 12 nepalesiske lærere fra 6 samarbejdsskoler i Nepal udvikle et undervisningsmateriale baseret på metoden Cooperative Learning. Denne ramme danner udgangspunktet for et praktikforløb med kvalificerede faglige diskussioner af metoder og af formålet med undervisning. Praktikken klæder de unge på til at formidle deres oplevelser så det skaber engagement hos medstuderende i KP´s undervisning og hos andre via events. Målgruppen er studerende, som kan vælge at tage en udlandspraktik og unge, som kan bruge refleksionerne og materialet i deres egen undervisning.

Verdensmål i projektet: Indsatsen adresserer primært SDG 4 (Kvalitetsuddannelse) og sekundært SDG 10 (Mindre ulighed).

Titel: Trivsel i ungdomslivet

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Efterskolen Solgården

Bevilling: 155.000

Land: Cambodia

Projektperiode: 2023 - 2024

Partnere i Syd: Church of Siem Reap

Partnere i Danmark: Luthersk Mission

Resume af projektet:
”Trivsel i ungdomslivet” giver danske og cambodianske unge mulighed for at arbejde med et aktuelt og relevant tema kulminerende i et studiebesøg. Gennem konkret fokus på kulturforståelse, udviklingsarbejde og FN’s verdensmål - specifikt: ”Sundhed og trivsel” & ”Ligestilling mellem kønnene” – er målet, at de unge får rykket ved fordomme, skabt nye perspektiver på ”Trivsel i ungdomslivet” og oplever effekten af dansk udviklingsengagement gennem workshops, trivselsaktiviteter og konkret involvering i lokalt forankrede indsatser. Målgruppen er elever på Solgården, unge på kollegiet samt unge i Church of Siem Reap. Grupperne forbereder workshops, hands-on-aktiviteter og trivsels-skabende indsatser, med fokusering på trivselsbegrebet, ligestilling og fysisk/ mental sundhed. Projektets resultater formidles til andre unge, forældre og foreninger efter studieturen."

Verdensmål:
”Sundhed og trivsel”(3) da vi finder både den fysiske og mentale side af målet yderst relevant for målgruppen i projektet. Det er noget, som de unge kan identificere sig med og uden tvivl vil engagere sig i både i Danmark og i Cambodia - så derfor er verdensmålet og målgruppen blevet en del af projektets arbejdstitel: ”Trivsel i ungdomslivet”. ”Ligestilling mellem kønnene” (5) – er et af de konkrete fokuspunkter, der på kollegiet i
Siem Reap ønskes at sætte fokus på, da de unge har et håb om at kunne komme fri af de traditionelle opfattelser af kønsrollerne. Vi ønsker at arbejde med, hvordan unge kan se sig som værdifulde uanset køn og traditioner. Ligestilling er en mærkesag for danske unge og ved at arbejde med det verdensmål bliver det en øjenåbner for selve trivselsarbejdet."

Titel: Animated Engagement

Type: Udveksling

Bevillingshaver: The Animation Workshop, VIA University College

Bevilling: 1.162.094

Land: Brasilien

Projektperiode: 2024 - 2025

Partnere i Syd: Dansk Kulturinstitut Brasilien, Santos Kommunes Undervisningssekretariat (SEDUC), UNESCO Creative City Santos, Institut Querô, ILEX Games

Partnere i Danmark: UNESCO Creative City Viborg, Dansk Kulturinstitut (DKI)

Resume af projektet:
"Projektet skal engagere og forbinde brasilianske og danske uddannelsesinstitutioner, studerende og skoleelever og styrke interkulturel forståelse for Nord/Syd problematikker og aktivisme for verdens klima og biodiversitet. Det skal ske gennem fælles produktion af animerede film, brug af
animation og spil som engagementsskabende værktøjer i undervisningssammenhænge. Med forankring i etablerede partnerskaber og MoU’s mellem de to UNESCO Creative Cities Viborg og Santos, adresserer projektet SDG 4, SDG 13 og SDG 17. En primær målgruppe på 22 danske studerende fra kunstneriske, kreative og pædagogiske uddannelser og omkring 50 danske skoleelever engageres direkte i udviklende samarbejdsaktiviteter med brasilianske teenagere,
skolelærere, professionelle og studerende. Projektets resultater deles med en sekundær målgruppe på op til 400 danske studerende."

Verdensmål:
"I projektet praktiseres globale partnerskaber for handling (SDG 17, delmål 17.9), og deres vigtighed erfares af deltagerne, mens undervisning i bæredygtig udvikling i Danmark og Brasilien styrkes (SDG 4, delmål 4.7, indikator 4.7.1.). Som klangbund for partnergruppen ligger udviklingen af PoN mobilspillet, der sigter på at engagere og forbinde unge for klimasagen (SDG 13, delmål 13.3., indikator 13.3.1), og som har en klar pædagogisk
strategi og relevans.
Det er påfaldende, at indikator 4.7.1. og indikator 13.3.1 har identisk ordlyd, hvilket knytter klimaaktivisme og uddannelse umådelig tæt sammen, og således styrker projektets validitet. Særlig stærkt står delmål 4.7, idet globalt medborgerskab og påskønnelse af kulturel mangfoldighed, og af kulturens og kreative uddannelsers bidrag til bæredygtig udvikling, konkretiseres og synliggøres med dette projekt."

Titel: Kvalitetsundervisning gennem udveksling

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Aalborg Katedralskole

Bevilling: 282.084

Land: Indien

Projektperiode: 2023 - 2025

Partnere i Syd: Delhi Public School (DPS), Sector 45, Gurgaon

Resume af projektet:
"Formål. At informere, inspirere og integrere danske og indiske unge i arbejdet med FN's verdensmål
nr. 4: Kvalitetsuddannelse, nr. 5 ligestilling mellem kønnene og nr. 11 bæredygtige byer og
lokalsamfund
Målgruppe: Danske og indiske gymnasieelever og lærere.
Aktiviteter: Udveksling, hvor eleverne bor privat hos hinanden. Vores partner i Indien er Delhi Public
School, Gurgaon. Vores elever følger de indiske elevers hverdag både i og uden for skoletiden og
deltager i undervisningen, hvor verdensmålene nr. 4, nr. 5 og nr. 11 indgår som er integreret del
undervisningsforløb i besøgsperioden.
Udover den almindelige undervisning åbnes den indiske skole om eftermiddagen for undervisning af
børn og unge i området med begrænsede ressourcer. Dermed får de fattigste børn i området også
mulighed for skolegang. Vores elever deltager under besøget i denne eftermiddagsundervisning.
I skoleåret før rejsen til Indien mødes de danske og indiske elever i et online læringsfællesskab med
fælles undersøgelser og præsentationer.
Engagementsaktiviteter: Eleverne vil poste content på skolens sociale medier, mens de er i Indien,
fortælle om projektet på skolens morgensamling og vil efterfølgende parvis tage ud på deres tidligere
folke- og efterskoler og afholde foredrag om projektet."

Verdensmål:
"Projektet tager udgangspunkt i et læringssamarbejde om fælles problemstillinger inden for
bæredygtig udvikling med fokus på verdensmål nummer 4 (kvalitetsuddannelser), nr. 5 (ligestilling
mellem kønnene) og nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund). Samarbejdet realiseres mellem
elever fra Aalborg Katedralskole og indiske elever på et gymnasium i Delhi (DPS). Der eta bieres to
typer af læringsfællesskaber mellem de danske og indiske elever."

Titel: Udviklingssamarbejde og renovation af to skoler i Tanzania
Type: Udveksling og cirkulært
Bevillingshaver: TES Skolen i Afrika
Bevilling: 453.026
Land: Tanzania
Projektperiode: 2024 - 2025
Partnere i Syd: Moshi Technical Secondary School, Empowerment of Community Initiatives
Partnere i Danmark: Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, Aarhus Tech
Resume af projektet:
Projektets formål er at engagere danske lærlinge fra to tekniske skoler i Verdensmålene og udviklingssamarbejde, samt forbedre forholdene på to skoler i Tanzania. Formålet opfyldes ved, at lærlingene i samarbejde med studerende fra en teknisk skole i TZ forestår følgende på to secondary schools: installation af et solcelleanlæg og renovering af en eksisterende elinstallation. Renovering af en eksisterende køkkenbygning, opsætning af et brændselsbesparende køkken og opsætning af lydisolerende loftsplader i et antal klasseværelser. Forsendelse af container med brugt skoleudstyr til de to skoler og lydisolerende loftsplander til en af skolerne i år 1. Inden praktikopholdet underviser TES i samarbejde med de tekniske skoler de danske lærlinge i Verdensmålene nr 1,4,7,13, sikkerhed under arbejde og sociale og kulturelle forhold i Tanzania.
Verdensmål:
1: Afskaf fattigdom
Installation af solcelleanlæg og lydisolerende loftsplader forbedrer elevernes mulighed for at se, hvad der foregår på tavlen og i klassen og for at høre hvad lærerne og de andre elever siger. Alt i alt vil det optimere elevernes indlærlingsmuligheder og øge chancen for at flere elever får en uddannelse.
4: Kvalitetsuddannelse
Fokus på at optimere de fysiske rammer for indlærling, gennem installation af solcelleanlæg og lydisolerende plader, som sænker støjniveauet. Både en stabil elforsyning og lydisolering øger kvaliteten af undervisning og uddannelse på de involverede skoler.
7: Bæredygtig energi
Opsætning af solcelleanlæg.
Opsætning af et køkken som udnytter brændsel langt bedre en et åbent ildsted.
13: Klimaindsats
Opsætning af solcelleanlæg.
Opsætning af et køkken som udnytter brændsel langt bedre en et åbent ildsted.

Titel: Bridging Boundaries

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Viva Danmark

Bevilling: 836.796

Land: Filippinerne

Projektperiode: 2024 - 2025

Partnere i Syd: Philippine Children’s Ministries Network

Partnere i Danmark: Diakonhøjskolen

Resume af projektet:
Projektet har til formål at skabe udvekslingsmuligheder i form af studierejser og praktikforløb for 28 studerende på Diakonhøjskolens uddannelse Pb Diakoni og Socialpædagogik og samtidig engagere dem i den globale dagsorden. Projektet har specifikt fokus på verdensmål 16 og forebyggelsen af online seksuelle overgreb mod børn i Filippinerne. Etableringen af en youth hub i Manila er projektets erfaringsudvekslingsaktivitet, hvor alle parter bidrager med deres respektive kompetencer og viden. De danske studerendes engagement styrkes ved udviklingen af workshops til en folkeskole, en efterskole, en højskole samt Diakonhøjskolen.

Verdensmål:
I projektet arbejdes der målrettet med at integrere verdensmålene som en rettesnor for indsatsen. Det primære fokus ligger på verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, da dette mål er essentielt i arbejdet med at stoppe vold og overgreb mod børn.
Samtidig arbejder projektet aktivt med verdensmål 17, partnerskaber for handling, da samarbejdet mellem de danske og den filippinske partnerorganisation er baseret på et stærkt internationalt partnerskab og samarbejde for at opnå fælles mål.
Gennem arbejdet med verdensmål 16 og 17 skaber projektet en holistisk tilgang i arbejdet med problematikken omkring online seksuelle overgreb mod børn. Det er ikke blot problemets kerne, der identificeres og forebyggende aktiviteter, der styrkes i Filippinerne, men også bevidsthedsfremmende initiativer der udvikles, som skaber engagement for udviklingsarbejde hos danske unge. På denne måder bidrager projektet ikke kun til det konkrete mål, men også til den overordnede vision om en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Titel: Fra Ordrup til Kenya - Fra Verdensmål til handling

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Ordrup Gymnasium

Bevilling: 166.950

Land: Kenya

Projektperiode: 2023 - 2024

Partnere i Syd: Ugima

Partnere i Danmark: Nguvu

Resume af projektet:
"Fra Ordrup til Kenya - fra Verdensmål til handling er et globalt partnerskab mellem Ordrup
Gymnasiums Verdensklassen 2r (27 elever), den danske socialøkonomiske virksomhed
NGUVU og de hårdtarbejdende kvinder i Kenya repræsenteret gennem NGOén Ugima
Foundation. Målet er at give vores elever muligheden for at handle og engagere sig i FNs
Verdensmål gennem indsamling, donation, opsætning af vandtanke, opsætning af
planteskole, møde og dialog med kvindelige kaffebønder i Kenya, udplantning af træer og
formidling af projektet som efterbearbejdning til en bred målgruppe. Klassen undervises i
konkrete problemstillinger i relation til verdensmål i Kenya og tager derned for at opleve
konsekvenser af global ulighed, klimaforandringer og arbejde konkret med løsninger herpå.
Målgruppen er konkret Verdensklassen, men sekundært gennem remediering af projektet,
skolens 850 elever og Gentoftes borgere. Vi håber at nå langt ud med et budskab om
værdiskabelse og foretagsomhed og global solidaritet."

Verdensmål:
1.5.: Eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre
økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer reduceres med opsætning af
vandtanke, der kan sikre vandforsyning i perioder med tørke.
1a.: Styrker potentialet for øget udviklingssamarbejde i fremtiden ved at give eleverne
indblik i potentiale og udfordringer samt hvilke aktører, der eksisterer og hvordan de bedst
kan mobiliseres.
4.5. + 5: Projektet styrker ligheden mellem kønnene i bl.a. uddannelse fordi NGUVU netop
har valgt at fokusere på enlige kvinder med børn (oftest forladt af mand eller enker).
8.2. + 8.5.: Højere økonomisk produktivitet og stabilitet opnås gennem NGUVUs
socialøkonomiske forretningsmodel, der fokuserer på teknologisk opgradering og
opkvalificering af kvinderne såvel som skolegang til deres børn.
13.1. + 13.3.: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici styrkes i
lokalsamfundet med vores donationer og elevernes arbejde. Desuden bliver eleverne i
forudgående undervisning introduceret for mere generelle klimarelaterede problemstillinger.
17.: I det samlede projektforløb udfoldes forskellige modeller for samarbejde og
udviklingsbistand, og der vil i understøttende fag som samfundsfag blive diskuteret NGUVUs
forretningsmodel for eleverne samt Danmarks internationale bidrag og ansvar.

Titel: Morgendagens Journalister: Africa is not a country

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Verdens Bedste Nyheder

Bevilling: 1.279.549

Land: Nigeria

Projektperiode: 2023 - 2025

Partnere i Syd: YouthHubAfrica (YHA)

Partnere i Danmark: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Center for journalistik på Syddansk Universitet (SDU)

Resume af projektet:
Sammen med DMJX, SDU og YouthHubAfrica vil VBN engagere journaliststuderende i global udvikling gennem studierejser til Vestafrika samt handlingsorienteret undervisning og debatskabende events. Formålet er at ruste 250 af morgendagens journalister til at dække verden på en mere nuanceret måde og øge deres engagement i afrikanske forhold.
16 studerende vil blive særligt dybt engageret i Verdensmål og udviklingsarbejde via studierejser og efterfølgende formidlingsarbejde. Deres reportager bruges som katalysator for øget engagement hos deres medstuderende, der i projektets undervisningsforløb selv skal skabe lignende produkter på deres uddannelser i Danmark. Projektet når derudover et bredere publikum via VBN’s platforme og fire yderligere events.
De studerende kan vælge emner indenfor alle 17 Verdensmål, med særligt fokus på VM 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13 & 16."

Verdensmål:
Projektet støtter i særdeleshed op om delmål 16.10 (Beskyt grundlæggende frihedsrettigheder, og giv aktindsigt) både ved at ruste danske journaliststuderende til at dække globale forhold og ved at styrke YouthHubAfricas frivillige og ansatte i konstruktiv journalistik.
Projektet bidrager også til Verdensmål 12 og i særdeleshed Verdensmål 12.8 (Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt). De journaliststuderende vil både få viden om bæredygtig udvikling og verdensborgerskab i undervisningsforløbet, der folder udviklingsjournalistik ud. Den viden vil de journaliststuderende bringe videre til læserne af de produktioner, der kommer ud af reportagerejserne.
Konsortiet bag projektet eksemplificerer Verdensmål 17: Partnerskaber for handling. Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor lande er forbundet på kryds og tværs i ét stort og sammenviklet netværk. Når verdens problemer skal løses, er der derfor mange forskellige aktører på tværs af landegrænser, som skal bidrage. Konsortiet i sig selv udgør et sådant netværk – og samtidig kommer de journaliststuderende til at dække projekter og problemstillinger, der handler om essensen af Verdensmål 17.

Titel: Bæredygtig forretningsudvikling – Kenya/Danmark
Type: Udveksling
Bevillingshaver: Professionshøjskolen UCN
Bevilling: 734.981
Land: Kenya
Projektperiode: 2024
Partnere i Syd: Strathmore University, Nairobi Kenya
Resume af projektet:
Formålet er at give 50 UCN studerende indsigt og engagement i, hvordan man udfra et social og miljømæssigt perspektivt kan skabe bæredygtige virksomhedskoncepter i internationale udviklingssamarbejder. Det foregår i samspil med kenyanske studerende og virksomheder, hvor målet er at konventere den klassiske markedstankegang til viden/løsninger i en bæredygtig kontekst. For at lykkes er det afgørende at der skabes engagement via aktiviteter, hvor vores danske studerende bliver ambassdører for udviklingsaktiviteter omkring bæredygtige forretningsideer, som taler ind i Verdensmål 1, 4, 5, 8 og 9, der alle udspringer af de tre hovedsøjler (miljø, social, økonomi).
Det er de studerendes opgave at videreformidle deres nyerhvervede viden, færdigheder, kompetencer og engagement via sociale medier, aktiviteter og fundrasing, faglige indlæg og fordrag/workshops for såvel UCNs 9400 studerende, undervisere, erhvervspartnere, virksomheder og egne netværk både før, under og efter selve studieturen til Kenya.
Verdensmål:
Verdensmål 1 – Afskaf Fattigdom:
At gøre folk selvforsørgende er en af vejene ud af fattigdom. Netop dette perspektiv vægtes i høj grad i dette fagelement, hvor fokus er at skabe etiske, bæredygtige og innovative projekter, der tager udgangspunkt i stærke relationer mellem Danmark og Kenya.
Verdensmål 4 – Kvalitets uddannelse:
Det er en del af UCNs DNA og eksplicit i vores strategi 2030, at vi skal uddanne med og til et international udsyn, så vi kan skabe værdi på både et lokalt og globalt arbejdsmarked. Det gør vi gennem vores Refleksive Praksis Læringstilgang (RPL), hvor en kobling med det teoretiske (tænker) og praktiske (handler) er afgørende for læring og hvor et af principperne er at inddrage de studerendes egne erfaringer fra praksis og relatere til konteksten. FNs verdensmål og at skulle relatere dem til det vi gør, er en stærk ramme at skabe en dybere refleksion ind i, som vi har set styrker de studerendes forståelse og engagement og evne til rent faktisk at handle på det, de ser.
Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene:
Vores studerende kommer fra et samfund, hvor kvinder og mænd har samme rettigheder. Dette er ikke tilfældet for mange udviklingslande. Imidlertid er vi meget bevidste om vores valg af samarbejdspartnere indenfor såvel uddannelsessektoren, organisationer og erhvervslivet, hvor det er et krav, at mænd og kvinder behandles ligeværdigt. De studerende har her en rolle ift. de lokale studerende, at synliggøre vigtigheden af, at alle mennesker behandles lige uanset køn.
Verdensmål 8/9 – Anstændige jobs og økonomisk vækst/Industri, Innovation og infrastruktur:
Fagelementets og studieturens overordnede formål er, hvordan man skaber bæredygtige aktiviteter/forretninger i udviklingslande. Årsagen til netop dette fokus er i høj grad spørgsmål om social ansvarlighed og etik i den måde vi begår os på både personligt og forretningsmæssigt. Målet er, at få de studerende til at forstå det at drive forretning ikke alene skal drives med profit for øje.

Titel: Skabelse af Kvalitetsuddannelse, sundhed og trivsel for afghansk befolkning

Type: Cirkulært

Bevillingshaver: Rebuild Aid

Bevilling: 483.018

Land: Afghanistan

Projektperiode: 2023 - 2024

Partnere i Syd: Jameghor Charity Organziaton, Afghan Women Advancement & Rural Development Organization

Partnere i Danmark: Århus Akademi

Resume af projektet:
I samarbejde med Århus Akademiet i Danmark og vores to lokale partnere i Afghanistan har dette projekt til formål at undervise elever i 1.G og 2.G på Århus Akademiet i samfundsfag om FN's Verdensmål 4, der fokuserer på kvalitetsuddannelse. Samtidig sigter projektet mod at forbedre uddannelses- og
sundhedskvaliteten samt livskvaliteten i to afghanske provinser. Dette mål ønskes opnået gennem forbedring af kvaliteten i uddannelses- og sundhedsinstitutioner samt donation af indsamlet udstyr fra Danmark til Afghanistan. Målgruppen inkluderer elever på Århus Akademi og den afghanske befolkning.
Projektaktiviteter omfatter elevinddragelse, indsamling og modernisering af udstyr til skoler og hospitaler samt undervisning i Verdensmål 4 og dansk udviklingsarbejde. Projektet prioriterer især Verdensmål 4 og 3 samt fremmer bæredygtig udvikling som helhed."

Verdensmål:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse:
Dette opnås gennem to vigtige strategier:
- Ved at undervise elever på Århus Akademiet i betydningen af kvalitetsuddannelse som en afgørende faktor for bæredygtig udvikling.
- Gennem donation af udstyr og ressourcer, som bidrager til at højne standarden af uddannelse i de afghanske provinser.
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel:
Dette opnås ved at donere udstyr til hospitaler, klinikker og handicappede personer, hvilket ikke blot forbedrer adgangen til sundhedsydelser, men også fremmer den generelle trivsel i lokalsamfundet."

Titel: De unges kamp

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Operation Dagsværk

Bevilling: 1.313.116

Land: Zimbabwe

Projektperiode: 2023 - 2024

Partnere i Syd: House of Arts Association, Yellow World, Justice for Children

Partnere i Danmark: Dreamtown, Faxehus Efterskole, Det frie gymnasium, Modstrøm

Resume af projektet:
Projektets overordnede formål er at skabe øget samarbejde og engagemetn blandt danske og zimbabwiske unge omkring unges globale kamp for mentalt sundhed og trivsel. Engagementsindsatsen fokuserer på Verdensmål 3 om Sundhed og Trivslen. Målgruppen er 30.000 unge på de danske ungdomsuddannelser og 300 unge zimbabwiske aktivister. Indsatsen er forankret i Operation Dagsværks årlige kampagne, der i 2024 udvikles i samarbejde med NGO'en Dreamtown. Kampagnens aktiviteter vil blive planlagt, udviklet og implementeret af unge til unge. Projektet skaber således engagement blandt unge gennem en samskabelsesproces, der sætter fokus på at gøre de unges kamp for mental sundhed og trivsel global.

Verdensmål:
Verdensmål 3 om Sundhed og Trivsel er projektets primære fokusområde. Mental sundhed og trivsel er en af de vigtigste dagsordener, som unge i slummen i Zimbabwe arbejder med. Samatidig er det en dagsorden, der i tiltagende grad har fået rodfæste på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor unges mentale helbred udfordres og mistrivslen er voksende.

Titel: Kijani

Type: Udveksling

Bevillingshaver: International Aid Services

Bevilling: 695.259

Land: Kenya

Projektperiode: 2023 - 2025

Partnere i Syd: International Aid Services Kenya

Partnere i Danmark: Hovedstadens Kristne Gymnasium

Resume af projektet:
The goal of ‘Kijani’ is to engage young Danes under education in development cooperation and SDGs by letting them experience firsthand climate change and climate adaption initiatives in East Africa. The project focuses on SDG 13 and 17 and will facilitate youth-to-youth encounters between Danish high school students and Kenyan youths through study trips to Tharaka, Kenya. Following these, the students will facilitate civic engagement activities in the form of workshops, panel debates and SoMe campaigns targeting students from both folk school, boarding schools and high schools. The activities will educate and engage the target groups with focus on the role of youth as agents of change.

Verdensmål:
The project focuses on and contributes to the fulfillment of several SDGs starting with SDG 13: Climate action. As the Swahili title ‘Kijani’ (meaning ‘green’) suggests our aim is to put specific focus on climate change and the fight for a green future. The goal states to “Take urgent action to combat climate change and its impacts” and with ‘Kijani’ we want take our starting point in the fervent climate commitment among youths in Denmark.
The second goal is SDG 17: Partnerships for the goals. The three parties behind ‘Kijani’ seek to create climate engagement and partnerships among young people from Denmark and Kenya. The climate change affects the daily lives, dreams, and worries of youth in both the Global North and Global South creating an opportunity for shared action. To face the vast challenges, solutions need to be developed through global partnerships between youth. The project puts a specific focus, but it is not limited to youth associated with faith-based actors.

Titel: Rene hænder fremmer sundhed og trivsel

Type: Udveksling

Bevillingshaver: Professionshøjskolen UCN Sygeplejerskeuddannelsen

Bevilling: 200.000

Land: Indien

Projektperiode: 2024

Partnere i Syd: Manipal Academy of Higher Education (MAHE) - Department of Community Health Nursing

Resume af projektet:
Projektets formål er at engagere danske og indiske sygeplejestuderende i verdensmålene via udførsel af håndhygiejne i relation til verdensmål nr. 3. De danske sygeplejestuderende vil gennem engagement og forpligtelse til fagets autorisation forhåbentlig opleve styrket fagidentitet efter valgfaget og senere anvende deres kompetencer i en dansk kontekst. Valgfaget varer seks uger, hvor to af ugerne foregår i Indien. I Danmark vil der være fokus på teoretisk, didaktisk og praktisk undervisning, som suppleres med praktisk udførsel af korrekt håndhygiejne. I to uger vil dette være i et tæt samarbejde med de indiske sygeplejestuderende tilpasset den indiske borger tilknyttet områdets sundhedsklinikker i Manipal. Valgfaget afsluttes i Danmark med skriftlig refleksion over opholdets udbytte og med henblik på fremtidens udfordringer.

Verdensmål:
Som uddannelsesinstitution er det naturligt at verdensmål nr. 4 ’kvalitetsuddannelse’ og verdensmål nr. 17 ’partnerskaber for handling’ er en integreret del af vores arbejde med verdensmålene i en international kontekst. Udover dette, så bidrager verdensmål nr. 4 og nr. 17 også UCNs egen 2030 strategi, hvor kernen er at skabe samfundsværdi. Samfundsværdien skal blandt andet opnås ved eksternt engagement og samarbejde ved at uddanne til virkeligheden. Derfor er disse to verdensmål essentielle for at UCN og ikke mindst sygeplejerskeuddannelsen lever op til UCNs strategi og værdier.
Verdensmålene nr. 4 og nr. 17 ses dog ikke som målet med projektet, men derimod et middel for kunne arbejde med projektets formål.
I dette projekt og valgfag vil de studerende særligt blive præsenteret for verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel. Særligt delmål nr. 3.9. og nr. 3.9.2. er inspiration til valgfagets fokus, og skal være med til at gøre verdensmålene håndgribelige. Som uddannelsesinstitution oplever vi ikke blot at studerende, men også for borgere, at verdensmålene kan blive for diffuse og generelle.

Titel: Sundhedsfremme i Casamanceregionen, Senegal
Type: Udveksling
Bevillingshaver: Redder Af Verden
Bevilling: 434.554
Land: Sénégal
Projektperiode: 2023 - 2025
Partnere i Syd: ADASEC, Station FM Awagna
Partnere i Danmark: Rybners
Resume af projektet:
Formålet er at udvikle den generelle sundhed for borgere i Casamanceregionen i Senegal, specifikt i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst.
Der udsendes 8 hold á 2 personer, som forestår uddannelse af lokale førstehjælpsinstruktører, sundhedsprofessionelle og assisterende personale i
akutbehandling. Udsendelsernes varighed er ca. 14 dage. Desuden engagement af studerende og vejledere på ambulancebehandleruddannelsen
i internationale forhold, bæredygtighed og udviklingsarbejde.
Verdensmål:
3 (sundhed og trivsel) integreres i projektet ved hjælp af en detaljeret uddannelsesplan for sundhedsprofessionelle og assisterende personale, således der sikres en høj og ensartet kvalitet i det akutte tilbud til borgere i regionen ved akut sygdom eller tilskadekomst. Der arbejdes med delmål 3.6 ved at udbrede viden og teknikker baseret på allerede kendt evidens på området.
4 (kvalitetsuddannelse) integreres i projektet ved at udbrede valideret viden omkring sygdom i befolkningen, således misforståelser, skrøner m.v. kan elimineres i lokalbefolkningens opfattelse.

Titel: THE SDG JOURNEY

Type: Udveksling og cirkulært

Bevillingshaver: 100% for the Children

Bevilling: 200.000

Land: Ghana

Projektperiode: 2024

Partnere i Syd: Rural Education for Empowerment Programme in Ghana (REEP-Ghana)

Partnere i Danmark: Københavns Professionshøjskole, Ghana Biblioteksvenner Jelling Friskole “Working Schools” in Helsinge Nødhjælpsdepotet i Næstved

Resume af projektet:
The SDG journey is a project developed to enable Danish KP students to take part of their professional education in Ghana, working actively with SDG implementation and issues, within development work. It is also about a twinning project between Ghanaian and Danish pupils who will dialogue, and share stories of how selected SDGs reflect in their schools, at their homes and in their communities. The students from Denmark serve as 100% SDG ambassadors, with inspiration from both countries and through the sending of recycled goods to Ghana, where both KP students and pupils from Jelling Friskole participate actively. Two senior citizens of Working Schools in Helsinge, Denmark, also take part in the project.

Verdensmål
- SDG 3, Good Health and Well-being: Through sending and distributing equipment for the local community health clinics and the local hospital, the KP students will become aware about the health situation of the people and how the container items leave a hospital in Denmark and benefit these communities in Ghana.
- SDG 4, Quality Education: 100% and its partners in Ghana have SDG 4 and the above-mentioned indicators as its primary SDG focus, in that the projects deal with both access to and quality in education, bridging urban/rural and gender divides. The KP students will work with inequality in access, from a social worker perspective, becoming highly aware that not all children go to school in Ghana and that girls experience higher risks of not continuing their education.
- SDG 5, Gender Equality: Boys and girls, differences between them and how girls are having a hard time continuing their education, after primary school level. It is a question of access (5.1.1), but also teenage pregnancies and early marriages (5.3.1). The Danish students will work with this during their internship in Ghana, as enhanced gender equality forms part of the work by 100% and its partners.
- SDG 12, Responsible Consumption and Production: The container is part of this SDG, how we produce and consume materialistic items, how we throw away things that could have benefitted elsewhere. This will enlighten the engaged Danish students to appreciate their own life situations and understand the life situation of students in Ghana, through the active engagement of both KP students and Jelling Friskole in the collection for the container to Ghana, focusing on recycling and reusing material goods.
- SDG 13, Climate Action: Jelling Friskole and Dalun R/C Primary school already ran a ‘climate action’ activity together, where they collected trash in their local surroundings and afterwards talked on Skype about their experiences, understanding that this issue is global. The learning here is that we all must act, in all countries and from all ages. A continuation of this climate action will enable the pupils during the twinning to understand the importance of taking responsibility for their environment - both in Denmark and in Ghana.

Afsluttede projekter

Klik på bevillingshaveren og læs mere om deres projekt

Titel: Praktik for lærerstuderende i Tanzania – med fokus på bevægelse i undervisningen og de 17 verdensmål

Type: Udvekslingsprojekt

Bevillingshaver: Professionshøjskolen UC Syddanmark

Bevilling: 48.000 DKK

Land: Tanzania

Projektperiode: 2023

Partnere i Syd: Mawenzi Teacher Ressource Centre (MTRC), Moshi

Resume af projektet: Formålet er dobbelt. Målet er dels at danske lærerstuderende kommer i praktik på tanzanianske skoler, for at lære om andre metoder og tilgange og dels at de tanzanianske lærere skal opleve danske pædagogiske metoder. Målgruppen er 4 lærerstuderende, der skal i praktik i 6 uger samt de lærere og elever de møder i Tanzania. De 4 praktikanter skal undervise i to skoler og i et efter- og videreuddannelsescenter for distriktets lokale undervisere. Dvs. i en primary school, et voksenuddannelsescenter og på efter- og videreuddannelsescenter. MTRC arbejder med fokus på de 17 verdensmål og er ved at søsætte en større satsning på det. Praktikanterne skal på MTRC holde fokus på det og på bevægelse i undervisningen.

Verdensmål i projektet: Projektet arbejder med alle 17 Verdensmål